Regulamin organizacyjny GCKIP

R E G U L A M I N     O R G A N I Z A C Y J N Y

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W KOBYLNICY    

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1  

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, zwane dalej Centrum jest instytucją kultury Gminy Kobylnica, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Kobylnica.  

§ 2  

1. Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej treści „Regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy w Centrum.  

2. Centrum działa w szczególności na podstawie:

1)         Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862),

2)         Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

3)         Uchwały Nr III/28/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,

4)         Postanowień statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/29/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, z późniejszymi zmianami.    

§ 3  

1.  Siedziba Centrum mieści się w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4.  

2.  Terenem działania Centrum jest teren Gminy Kobylnica.  

3.  W sposób stały, działalność Centrum poza siedzibą statutową jest prowadzona w świetlicach wiejskich znajdujących się na terenie Gminie Kobylnica oraz w Wiejskim Domu Kultury we Wrzącej, na podstawie regulaminów wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Centrum.  

§ 4  

1. Centrum samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.  

2. Za gospodarkę materialną i finansową Centrum odpowiedzialność ponosi jego Dyrektor.  

3. Centrum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

§  5  

Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie kultury lokalnej w kraju i za granicą oraz promocja Gminy Kobylnica.    

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM  

 

§ 6  

Dyrektor Centrum  

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników Centrum.  

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.  

3.         Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)    kierowanie bieżącą działalnością, koordynacja pracy Centrum,

2)    reprezentowanie Centrum na zewnątrz,

3)    zarządzanie majątkiem Centrum,

4)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

5)    ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

6)    wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7)    ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

8)    sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, które przedkłada Wójtowi Gminy Kobylnica,

9)    występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,

10)   samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania,

11)   zawieranie umów o charakterze cywilno prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum,

12) sprawowanie kontroli zarządczej w Centrum,  

4. Dyrektor może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.  

5. W przypadku, gdy Dyrektor Centrum  nie może pełnić swych obowiązków, w zakresie całości jego kompetencji zastępuje go Zastępca Dyrektora.  

ZAKRESY ZADAŃ 

§ 7  

W Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy wyodrębnione są następujące stanowiska:  

1)       Zastępca Dyrektora - 1 etat

a)    podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum,

b)    wspomaga Dyrektora Centrum w zarządzaniu instytucją i w ustaleniu wewnętrznej organizacji pracy Centrum dokonując podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy dla pracowników,

c)    zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora,

d)    współpracuje z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych Centrum,

e)    nadzoruje przestrzeganie ustaw o ochronie niejawnych o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej i innych związanych z funkcjonowaniem Centrum,

f)      nadzoruje przygotowanie i realizację oferty programowej Centrum zawartej w rocznym planie pracy Centrum oraz w miesięcznych planach pracy,

g)    organizuje życie kulturalne mieszkańcom gminy,

h)    nadzoruje działalność promocyjną Gminy Kobylnica i działalność w zakresie Współpracy Zagranicznej,

i)      bierze udział w sporządzaniu planu finansowego Centrum i jego korekt,

j)      monitoruje i ocenia pracę pracowników zatrudnionych w Centrum,

k)    przygotowuje projekty przepisów wewnętrznych w zakresie powierzonych zadań,

l)      opiniuje umowy zawieranych przez Centrum, dot. działalności podstawowej, w aspekcie merytorycznym,

m)  nadzoruje funkcjonowanie i organizację pracy w świetlicach wiejskich w Gminie Kobylnica,

n)    na zlecenie Dyrektora nadzoruje wieloletnie plany związane z działalnością Centrum, w tym plany inwestycyjne,

o)    współpracuje z Dyrektorem i Głównym księgowym w opracowywaniu planu działalności, w części dotyczącej remontów i konserwacji środków trwałych oraz planu inwestycji,

p)    nadzoruje rozliczanie Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego rozliczanie dotacji udzielonych niektórym organizacjom pożytku publicznego, które startują w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz w obszarze społecznym,

q)    nadzoruje i analizuje możliwości uzyskania środków pozabudżetowych finansowania Kultury z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, fundacji krajowych i zagranicznych,

r)      współpracuje merytorycznie i programowo ze społecznością lokalną, w tym: sołtysami, inicjatorami i animatorami życia kulturalnego.  

2)       Główny Księgowy – 1/2 etatu

a)    nadzoruje realizację budżetu Centrum,

b)    opracowuje roczny plan finansowy Centrum,

c)    opracowuje sprawozdania z realizacji budżetu,

d)    dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje o nich Dyrektora,

e)    przygotowuje i organizuje obieg dokumentów księgowych,

f)      dokonuje rozliczeń finansowych,

g)    przedstawia propozycje do gospodarowania mieniem Centrum oraz nadzoruje jego zarządzanie,

h)    nadzoruje prowadzenie kasy Centrum,

i)      prowadzi dokumentację całej działalności finansowej placówki i odpowiada za prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi gospodarkę finansową Centrum.  

2)   Księgowy – 1 etat

a)    sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowo – księgowych,

b)    wystawianie rachunków i faktur VAT dla usługobiorców łącznie z windykacją należności,

c)    prowadzenie ewidencji i rejestrów: dochodów i wydatków, wystawionych faktur VAT,

d)    rozliczanie bankowe - numeracja i dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych,

e)    przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,

f)      przygotowanie i prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych oraz umów dotyczących zajęć edukacyjnych prowadzonych w Centrum.  

 

3)         Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych/Kasjer – 1 etat

a)    prowadzi sprawy kadrowe i szkoleniowe,

b)    prowadzi sprawy z zakresu bhp i ppoż,

c)    prowadzi gospodarkę kasową Centrum,

d)    prowadzi sprawy związane z wyjazdami służbowymi (delegacje służbowe),

e)    prowadzi sekretariat Centrum,

f)      ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania,

g)    odpowiada za przechowywanie pieczęci urzędowych oraz za prowadzenie archiwum Centrum.  

 

4)       Stanowisko ds. koordynacji pracy świetlic – 1 etat

a)    sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem świetlic na terenie Gminy Kobylnica,

b)    dokonuje okresowych przeglądów świetlic i mienia w nich się znajdującego,

c)    nadzoruje remonty i naprawy przeprowadzane na świetlicach,

d)    dokonuje zakupów materiałów i wyposażenia, które wykorzystywane są do bieżącej działalności świetlic,

e)       zaopatruje w materiały biurowe, środki czystości, artykuły niezbędne do prowadzenia działalności Centrum.  

 

 

5)         Pracownik Gospodarczy - sprzątaczki – 2 etaty

a)    dba o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach Centrum,

b)    codziennie opróżnia wszystkie pojemniki na śmieci,

c)    systematyczne sprząta wszystkie urządzenia i pomieszczenia sanitarne,

d)    systematycznie współpracuje z opiekunami pracowni w zakresie utrzymania porządku,

e)    przygotowuje pomieszczenia do remontów (przestawianie mebli, pomocy itp.) oraz sprząta po remoncie,

f)      zgłasza wszystkie uszkodzenia instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków, itp. z wpisaniem do zeszytu usterek.  

 

6)       Stanowisko do spraw projektów kulturalnych – 2 etaty

a)    opracowuje projekty przedsięwzięć artystycznych oraz ich kosztorysów,

b)    organizuje własne przedsięwzięcia artystyczne (koncerty, cykle teatralne, spotkania artystyczne, wystawy, warsztaty),

c)    prowadzi działalność impresaryjną,

d)    diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,

e)    sprawuje merytoryczną opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym,

f)    prowadzi obsługę imprez własnych i współorganizowanych z innymi jednostkami                            i instytucjami,

g)    przygotowuje, koordynuje i realizuje repertuar w sali teatralnej Centrum,

h)      prowadzi dokumentację merytoryczną w zakresie wykonywanych obowiązków,

i)    prowadzi programy edukacyjno-kulturalne adresowane do różnych grup wiekowych,

j)    upowszechnia nowatorskie zjawiska w kulturze,

k)      animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),

l)      współpracuje z lokalnym środowiskiem artystycznym w zakresie upowszechniania jego dokonań,

m)    uczestniczy w redagowaniu gazety gminnej o nazwie „Kurier Sołecki” na warunkach przewidzianych w prawie prasowym oraz innych publikacji,

n)      popularyzuje sztukę profesjonalną,

o)  redaguje materiały zamieszczane na stronie internetowej www.kobylnica.pl,

p)    zarządza i realizuje projekty wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,

q)    realizuje projekty kulturalne i pokrewne o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym,

r)    podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska lokalnego,

s)    przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań realizowanych  w ramach wykonywanych obowiązków  

 

7)         Instruktorzy k.o./opiekunowie świetlic – 10 3/4 etatów

a)    organizują pracę świetlicy wiejskiej – przygotowują plany pracy świetlic,

b)    organizują imprezy dla dzieci i dorosłych w miejscowościach gdzie znajdują się świetlice, w tym z okazji uroczystości świąt państwowych, c)    inspirują powstawanie lokalnych przedsięwzięć kultury,

d)    inspirują, wspierają i promują indywidualne uzdolnienia i osiągnięcia mieszkańców gminy

e)    przygotowują zajęcia dla uczęszczających do świetlicy dzieci i młodzieży,

f)      planują zajęcia zależnie od zainteresowań uczestniczących (sportowe, muzyczne, plastyczne itd.),

g)    sporządzają miesięczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy wiejskiej z uwzględnieniem tematyki zajęć, udziału w konkursach, udziału w imprezach.  

 

8)       Stanowisko do spraw wizerunku Gminy – 1 etat

a)    kreowanie wizerunku Gminy Kobylnica,

b)    przygotowanie materiałów prasowo-informacyjnych,

c)    korekta materiałów prasowych przeznaczonych do publikacji,

d)    uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Kobylnica oraz wydarzeniach z udziałem reprezentacji Gminy Kobylnica, e)    prowadzenie strony internetowej Gminy Kobylnica oraz kont na portalach społecznościowych,

f)      systematycznie współpracuje z mediami.  

 

9)       Stanowisko do spraw promocji i współpracy zagranicznej – 1 etat

a)    kreuje wizerunek Gminy, poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,

b)    promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego w kraju i zagranicą,

c)    opracowuje materiały promocyjne o Gminie i regionie,

d)    przygotowuje materiały informacyjne na stronę internetową oraz dla mediów,

e)    monitoruje wizerunek Gminy w kraju i regionie,

f)      przygotowuje aplikacje Gminy w konkursach krajowych i zagranicznych,

g)    podejmuje akcje promocyjne skierowane do mieszkańców (konkursy, imprezy, itp.), upowszechnia wśród nich informacji o Gminie, jej historii, kulturze i współczesności,

h)    przygotowuje udział Gminy  w wybranych targach o charakterze promocyjnym, gospodarczym i inwestycyjnym,

i)      utrzymuje kontakty z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami  Gminy w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.

j)      systematycznie współpracuje z mediami,

k)    projektuje i realizuje formy współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

l)      nawiązuje i utrzymuje kontakty z partnerami Gminy Kobylnica w celu realizacji wspólnych projektów.

 

10)   Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych – 1 etat

a)       przygotowuje materiały promujące Gminę Kobylnica do wydawnictw własnych i obcych,

b)       aktualizuje stronę internetową www.kobylnica.pl,

c)       prowadzi korespondencję w zakresie promocji gminy,

d)       gromadzi informacje o możliwościach pozabudżetowego finansowania kultury  z funduszy pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, fundacji krajowych i zagranicznych, poprzez: - stały kontakt z wyspecjalizowanymi agendami rządowymi i samorządowymi, - bieżącą analizę możliwości, jaką w tym zakresie dają polskie i zagraniczne fundacje oraz agendy Komisji Europejskiej, - udział w seminariach i szkoleniach dotyczących wypełniania aplikacji, realizacji projektów, itp.

e)       sporządza wnioski aplikacyjne do krajowych i zagranicznych źródeł finansowych,

f)        realizuje i monitoruje rozliczenia w ramach projektów, które uzyskały akceptację.  

§ 8   Obowiązki pracownika i zakładu pracy  

1. Miejscem pracy pracowników biurowych są lokale Centrum, określone w § 3 ust. 3.  

2.Miejscem pracy pracowników obsługi są pomieszczenia wyznaczone przez Dyrektora.  

3. Pracownik obowiązany jest przechowywać w miejscu pracy akta spraw i wszelki powierzony mu sprzęt.  

4. Zabrania się wynoszenia akt poza budynek Centrum oraz wynoszenia poza budynek sprzętu, maszyn i innych urządzeń biurowych, w tym komputerów.  

5. W razie opuszczenia lokalu biurowego przez wszystkich pracowników w czasie pracy, lokal powinien być zamknięty na klucz.  

6.  Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest złożyć wszelkie akta, dokumenty, pieczątki i przedmioty pracy do biurek i szaf, które powinny  być zamknięte.  

7.  Pracownicy opuszczający lokal, jako ostatni powinni sprawdzić, czy okna lokalu są zamknięte, wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej i zamknąć drzwi na klucz, zabezpieczyć budynek alarmem.  

8.  Obecność w lokalu biurowym po godzinach pracy dopuszczalna jest za zgodą Dyrektora. 

9.  Pracownicy  przyjmowani do pracy po raz pierwszy powinni być ogólnie zaznajomieni z całokształtem zadań Centrum, Regulaminem Pracy, oraz przepisami BHP i ppoż.  

10. Pracownik odpowiada przed Dyrektorem za realizację swoich zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy.  

11. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników określają zakresy czynności, przepisy Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy, przepisy branżowe i inne przepisy wewnętrzne oraz akty prawne o charakterze ogólnym.  

 

§  9   Zasady planowania pracy w Centrum  

1.  Centrum wykonuje powierzone zadania w oparciu o roczny plan pracy.  

2.  Podstawę planowania działalności Centrum stanowią zadania wynikające ze statutu.  

3.  W oparciu o zadnia przyjęte do realizacji przez Centrum opracowuje się harmonogramy ich realizacji zawierające:

1)  treść zadania,

2) treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania i termin wykonania,

3) osoby  i stanowiska pracy odpowiedzialne za realizację zadania.  

4. Plan pracy w ciągu roku może ulec modyfikacji np. w związku z uwzględnieniem w nim nowych zadań lub zmiany okoliczności realizacji zadań dotychczasowych.  

5. Uzupełnienia dokonuje się w formie aneksów do opracowanych harmonogramów realizacji zadań.  

6.  Za realizację rocznego planu pracy zakładu odpowiada Dyrektor, który opracowuje pisemne sprawozdanie z jego wykonania i składa je Wójtowi Gminy Kobylnica

 

§ 10   Zasady podpisywania pism  

1.  Do podpisu Dyrektora zastrzega się pisma i dokumenty w sprawach:

1) zarządzeń, instrukcji,

2)   związanych ze stosunkiem pracy wszystkich pracowników,

3) upoważnień do przeprowadzenia kontroli i inwentaryzacji, udzielania pełnomocnictw,

4) finansowych Centrum,

5) reprezentujących placówkę na zewnątrz,

6) listy gratulacyjne i pisma okolicznościowe,

7)  korespondencji skierowanej do władz gminnych.

2. W razie nieobecności Dyrektora pisma i dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Zastępca Dyrektora.    

SKARGI I WNIOSKI  

§ 11  

1.  Skargi i wnioski dotyczące działalności Centrum, jego pracowników rozpatruje Dyrektor Centrum.  

2.  W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 12.00 – 14.00 . Dyrektor może upoważnić swojego Zastępcę do przyjmowania interesantów w danym dniu.  

3. Skargi dotyczące działalności Dyrektora Centrum rozpatruje Rada Gminy Kobylnica.    

DZIAŁALNOŚC KONTROLNA  

§ 12  

1. W Centrum prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna. 

2.  Kontrolę wewnętrzną w Centrum prowadzi Dyrektor.  

3. Kontroli zewnętrznej Centrum dokonują upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy Kobylnica oraz inne organy i podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.  

4. Za kontrolę zarządczą w Centrum odpowiada Dyrektor.            

  POSTANIOWIENIA KOŃCOWE  

§ 13  

1.Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie ustalonym dla jego zatwierdzenia.  

2. Obowiązki Centrum, jako zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy, obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy określa Regulamin Pracy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy oraz Kodeks Pracy.

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Magdalena Różycka dnia 10.03.2014
Opublikowana przez Dorota Gelecińska dnia 10.04.2018. Odsłon 605, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony