Kierownik ds. Projektów Kulturalnych

Kierownik ds. Projektów Kulturalnych - Izabela Kalejta, I piętro, pokój nr 31, tel. 59 842 90 61, wewn. 14

- kieruje, organizuje pracę i zapewnia terminowe, zgodne z prawem, rzetelne wykonywanie obowiązków pracowników zajmujących stanowiska ds. projektów kulturalnych oraz instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjne odbywające się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,

- koordynuje, akceptuje i rozlicza harmonogramy pracy podległych pracowników i instruktorów,

- współpracuje z agencjami i przedsiębiorstwami artystycznymi w celu sprowadzania imprez artystycznych z zewnątrz,

- nawiązuje ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi z terenu gminy oraz instytucjami i organizacjami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego,

- opracowuje projekty przedsięwzięć artystycznych oraz ich kosztorysów,

- organizuje własne przedsięwzięcia artystyczne (koncerty, cykle teatralne, spotkania artystyczne, wystawy, warsztaty),

- prowadzi działalność impresaryjną,

- diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,

- sprawuje merytoryczną opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym,

- kieruje obsługą imprez własnych i współorganizowanych z innymi jednostkami i instytucjami,

- przygotowuje, koordynuje i realizuje repertuar w sali teatralnej Centrum,

- prowadzi dokumentację merytoryczną w zakresie wykonywanych obowiązków,

- prowadzi programy edukacyjno-kulturalne adresowane do różnych grup wiekowych,

- upowszechnia nowatorskie zjawiska w kulturze,

- animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),

- współpracuje z lokalnym środowiskiem artystycznym w zakresie upowszechniania jego dokonań,

- uczestniczy w redagowaniu gazety gminnej o nazwie "Kurier Sołecki" na warunkach przewidzianych w prawie prasowym oraz innych publikacji,

- popularyzuje sztukę profesjonalną,

- redaguje materiały zamieszczane na stronie internetowej www.kobylnica.pl,

- zarządza i realizuje projekty wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,

- realizuje projekty kulturalne i pokrewne o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym,

- podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska lokalnego,

- przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań realizowanych w ramach wykonywanych obowiązków.

Informacja wytworzona przez Agnieszka Puzdrowska dnia 03.04.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 03.04.2019. Odsłon 51, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony