Kierownik ds. Projektów Kulturalnych

Kierownik ds. Projektów Kulturalnych - Izabela Kalejta, I piętro, pokój nr 31, tel. 59 842 90 61, wewn. 14

 • - kieruje, organizuje pracę i zapewnia terminowe, zgodne z prawem, rzetelne wykonywanie obowiązków pracowników zajmujących stanowiska ds. projektów kulturalnych oraz instruktorów prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjne odbywające się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
 • - koordynuje, akceptuje i rozlicza harmonogramy pracy podległych pracowników i instruktorów,
 • - współpracuje z agencjami i przedsiębiorstwami artystycznymi w celu sprowadzania imprez artystycznych z zewnątrz,
 • - nawiązuje ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi z terenu gminy oraz instytucjami i organizacjami, których celem jest organizowanie życia kulturalnego,
 • - opracowuje projekty przedsięwzięć artystycznych oraz ich kosztorysów,
 • - organizuje własne przedsięwzięcia artystyczne (koncerty, cykle teatralne, spotkania artystyczne, wystawy, warsztaty),
 • - prowadzi działalność impresaryjną,
 • - diagnozuje i analizuje istniejące zjawiska kulturowe,
 • - sprawuje merytoryczną opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym,
 • - kieruje obsługą imprez własnych i współorganizowanych z innymi jednostkami i instytucjami,
 • - przygotowuje, koordynuje i realizuje repertuar w sali teatralnej Centrum,
 • - prowadzi dokumentację merytoryczną w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • - prowadzi programy edukacyjno-kulturalne adresowane do różnych grup wiekowych,
 • - upowszechnia nowatorskie zjawiska w kulturze,
 • - animuje amatorskie ruchy artystyczne (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
 • - współpracuje z lokalnym środowiskiem artystycznym w zakresie upowszechniania jego dokonań,
 • - uczestniczy w redagowaniu gazety gminnej o nazwie "Kurier Sołecki" na warunkach przewidzianych w prawie prasowym oraz innych publikacji,
 • - popularyzuje sztukę profesjonalną,
 • - redaguje materiały zamieszczane na stronie internetowej www.kobylnica.pl,
 • - zarządza i realizuje projekty wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
 • - realizuje projekty kulturalne i pokrewne o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • - podejmuje inne działania z zakresu kultury i sztuki wynikające z potrzeb środowiska lokalnego,
 • - przedstawia propozycje do projektu budżetu Centrum w zakresie zadań realizowanych w ramach wykonywanych obowiązków.
Informacja wytworzona przez Agnieszka Puzdrowska dnia 03.04.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 25.11.2019. Odsłon 79, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony