Dyrektor

 

Dyrektor  -  Elżbieta Gryko, I piętro, sekretariat, tel. 59 842 90 61,

 • -  przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 14:00.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością, koordynacja pracy Centrum
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem Centrum,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
 • wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
 • ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, które przedkłada Radzie Gminy Kobylnica,
 • występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
 • samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania,
 • zawieranie umów o charakterze cywilno prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum,
 • sprawowanie kontroli zarządczej w Centrum,

Informacja wytworzona przez Radosław Sawicki dnia 01.03.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 13.02.2020. Odsłon 915, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony