Dyrektor

 

p.o. Dyrektora  -  Izabela Jaromij, I piętro, sekretariat, tel. 59 842 90 61,

-  przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 14:00.

 

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)    kierowanie bieżącą działalnością, koordynacja pracy Centrum

2)    reprezentowanie Centrum na zewnątrz,

3)    zarządzanie majątkiem Centrum,

4)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

5)    ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

6)    wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7)    ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

8)    sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, które przedkłada Radzie Gminy Kobylnica,

9)    występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,

10)   samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami praworządności i efektywności jego wykorzystania,

11)   zawieranie umów o charakterze cywilno prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum,

12)  sprawowanie kontroli zarządczej w Centrum,

Informacja wytworzona przez Radosław Sawicki dnia 01.03.2019
Opublikowana przez Radosław Sawicki dnia 01.03.2019. Odsłon 859, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony